ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

 

 

 

 

 

 

 

เตือนการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว

ประชาคมผู้ปลูกข้าวนาปรัง 2560/61

โครงการอบรมเกษตรกรรายย่อย

ลดการเผาตอซังข้าวโดยชีววิธี

การแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

การปลูกมะม่วงนอกฤดูกาล

 

 

 

หน้า 1 2 3

  • จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อจัดฝึกอบรมเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายสำเนาเอกสารประกอบการอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อจัดฝึกอบรมเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2561 (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำใบประกาศนียบัตร โครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงการสร้างทักษะ และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรมพร้อมเข้าเล่ม โครงการสร้างทักษะ และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการสร้างทักษะ และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2561 (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่่) ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2561 (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561 (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2561 (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561 (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2561 (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2561 (ประกาศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561 (ประกาศ)

 

 

   

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์