ข่าวสถานการณ์ประจำวัน

young smart ตำบลสวนแตง

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.นาย ไพฑูรย์ ต๋องาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ได้ติดตามเยี่ยมเยียนตลอดจนให้คำแนะนำแก่ นางสาวอารียา ช้อยเชื้อดี

ตลาดประชารัฐ ท่าเสด็จ

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น.นายอนันต์ นาคนิยม นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน KICK OFF ตลาดประชารัฐ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี “ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ”

ติดตามโครงการ 5 ประสาน ตำบลรั้วใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุพจ นกสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบตำบลรั้วใหญ่

ถ่ายทอดความรู้การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า ตำบลบ้านโพธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวพลอยลภัส ภิญโญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

ติดตามโครงการ 5 ประสาน ตำบลสนามชัย

วันวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.นางกาญจนา พัฒรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับผิดชอบตำบลสนามชัย

ติดประกาศเยียวยาอุทกภัย 60 ครัวเรือนละ3,000 บาท

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นางพรทิพย์ ศรีวิเชียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับผิดชอบตำบลโพธิ์พระยา

View on GitHub

View Blog Post