เยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 เกษตรกรหมู่ที่ 4 ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายไพฑูรย์ ต๋องาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลสวนแตง ได้ออกเยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 นายมานะ รอดเชียงล้ำ เกษตรกรหมู่ที่ 4 ตำบลสวนแตง

เยี่ยมเยียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน หมู่ 4 ต.ท่าระหัด

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.นางสาวภัทราลี แสนอ้วน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลท่าระหัดได้ออกเยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ 5ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปี 61

โครงการไทยนิยม จัดเวทีประชาคมในพื้นที่ ครั้งที่ 4 หมู่ 1 ต.ทับตีเหล็ก

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายเขมชาติ วิเสโส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลทับตีเหล็ก ในฐานะทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ได้ร่วมดำเนินการจัดเวทีประชาคมในพื้นที่ ครั้งที่ 4 เวทีสร้างการรับรู้ ปรับความคิด (mindset

เวทีถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล IFPP ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายอำนาจ โสรถาวรเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานในการเปิดการอบรม โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร กิจกรรม จัดทำเวทีถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล IFPP ครั้งที่ 2