ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวฤดูนา ปี 2561/62 หมู่ที่1และหมู่ที่9 ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.นายไพฑูรย์ ต๋องาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลสวนแตง พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร ผู้นำชุมชนต่างๆ ได้ร่วมดำเนินการจัดประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวฤดูนา ปี 2561/62

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โครงการเกษตรรายย่อย แปรรูปสัตว์น้ำ

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.นายเขมชาติ วิเสโส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลดอนกำยาน ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โครงการเกษตรรายย่อย แปรรูปสัตว์น้ำ ปลาร้า ปลาเค็ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพันตำลึง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนกำยาน

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนศาลาขาว โครงการส่งเสริมการใช้พันธุ์ข้าวคุณภาพดี

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.นายสุพจ นกสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลศาลาขาว ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนศาลาขาว โครงการส่งเสริมการใช้พันธุ์ข้าวคุณภาพดี

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โครงการส่งเสริมการแปรรูปข้าวเพื่อบริโภคและจำหน่าย ดำเนินการโดยกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยหมาก

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.นางพรทิพย์ ศรีวิเชียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลโพธิ์พระยา พร้อมด้วย นางสาวจนัญญา เฟื่องฟุ้ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โครงการส่งเสริมการแปรรูปข้าวเพื่อบริโภคและจำหน่าย ดำเนินการโดยกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยหมาก